Zprávy

VEŘEJNÁ SOUTĚŽ O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU

Úterý Duben 19, 2022
268

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM
se sídlem č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka (dále jen “vyhlašovatel“)
tímto dle ustanovení nového občanského zákoníku v platném znění

vyhlašuje

VEŘEJNOU SOUTĚŽ O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU
na prodej nemovitostí ve vlastnictví státu, se kterými má právo hospodařit

DIAMO, státní podnik

Předmětem VSNN je prodej nemovitostí ve vlastnictví České republiky, s nimiž má
právo hospodařit vyhlašovatel, a to s pozemky p. č. 2404/97 – ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 269 m2

, p. č. 2404/105 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 35 m2
, p. č. 2408/20 – ostatní plocha, silnice o výměře 2 680 m2

, p. č. 2417/1 – zahrada o výměře 1 114 m2

, p. č. 2418/17 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 29 m2
, p. č. 2421/71 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 48 m2

, p. č. 2421/72 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 14 m2

, p. č. 2421/73 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m2

a p. č. 2421/81 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 87 m2
, vše zapsané na LV 361 pro k. ú. a obec Dubňany, Jihomoravský kraj.

Vyhlašovací cena: 980 000,00 bez DPH

O případném osvobození plnění od daně z přidané hodnoty dle § 56 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude rozhodnuto na základě čestného prohlášení
kupujícího, ve kterém sdělí účel nabytí nemovitosti.
Kupující bere na vědomí, že předmětné pozemky jsou dotčeny komplexními pozemkovými úpravami
včetně plánu společných zařízení.
Úplné znění oznámení o vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku (dále jen „VSNN“)
a podmínky VSNN se bezplatně vydávají všem osobám, které projeví zájem, při osobní návštěvě
v místě sídla vyhlašovatele, u vedoucí oddělení správy majetku a pozemků, každý pracovní den, od
10.15 do 12.00 hodin, po celou dobu lhůty pro podání nabídky rámci 1. etapy VSNN (viz dále) a jsou
též k dispozici na adrese https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0004730
po bezplatné registraci do zadávacího řízení „VSNN Dubňany“.
1. etapa VSNN (podání nabídky) bude zahájena dne 19. 04. 2022 a ukončena dne 03. 05. 2022. Před
podáním nabídky je každý z účastníků povinen složit peněžní záruku ve výši 98 000,00 Kč (10%
z vyhlašovací ceny prodávaných nemovitostí) na účet č. 8010-0803087103/0300 variabilní symbol
0092021 vedený u Československé obchodní banky, a.s. Dokladem o složení peněžní záruky je výpis
z účtu uchazeče o odepsání složené částky, který bude (oskenovaný) jednou z příloh nabídky.
Termín pro podání nabídky je 03. 05. 2022 do 12.00 hodin. Nabídka musí být provedena
formou registrace ve složce „VSNN Dubňany“ – veřejně dostupné na webové adrese:
https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0004730 zadáním výchozí
nabídkové kupní ceny, která musí činit minimálně 980 000,00 bez DPH Kč a zasláním příloh nabídky,
požadovaných vyhlašovatelem (vše v prostředí elektronického nástroje Tender arena).
2. etapa VSNN (elektronická aukce, která proběhne dle platných pravidel elektronického portálu
Tender arena) se uskuteční dne 10. 05. 2022. Této 2. etapy VSNN se může zúčastnit pouze účastník
soutěže, který splnil podmínky stanovené v 1. etapě VSNN (dále též „navrhovatel“). 2. etapa VSNN se
nebude konat v případě, že žádný z uchazečů nesplní podmínky stanovené v 1. etapě VSNN anebo
v případě, že podmínky splní pouze jediný navrhovatel. Zahájení elektronické aukce v prostředí
elektronického nástroje Tender arena na webové adrese https://tenderarena.cz je ve 12:00 hodin,
ukončení je ve 12:30 hodin. Aukce začne na nejvyšší částce nabídkové kupní ceny podané
navrhovatelem v 1. etapě VSNN. Příhoz každého z účastníků musí být minimálně 1 000,00 Kč nad
částku v dané chvíli nejvyšší nabídky. Vítězství v elektronické aukci neznamená výběr nejvhodnějšího
z předložených návrhů.
Lhůta pro oznámení vybraného návrhu účastníkům VSNN je 10 dnů od schválení nabídky dozorčí
radou, nejpozději však do 180 dnů od data pro podání návrhů.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit podmínky VSNN, zrušit VSNN a odmítnout
všechny předložené návrhy.
Upozornění:
Tato informace nenahrazuje úplné oznámení o vyhlášení VSNN, které je jediným závazným
dokumentem o vyhlášení VSNN podle ustanovení nového občanského zákoníku v platném znění.

Štítky: